Đăng nhập
( 0 ) ( 0 vnđ)
Hotline: 1800 - 599939
Quyết định 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
29/05/2012

Tóm tắt văn bản:

Ngày 24/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 601/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia”.

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2013 - 2014, vận hành ổn định vào năm 2015, phục vụ cho giai đoạn 2015 - 2020 và được duy trì, cập nhật cho các giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số giải pháp thực hiện Đề án như xây dựng mạng lưới các đơn vị đầu mối và hạt nhân của hệ thống; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, về cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị trong hệ thống; đào tạo cán bộ làm công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực…

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án khoảng 309 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước và từ các nguồn tài trợ, viện trợ khác. Các đơn vị đầu mối tại các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí cho các dự án cụ thể đầu tư xây dựng các đơn vị đầu mối, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng; vận dụng các nguồn kinh phí khác nhau để xây dựng và triển khai các dự án thành phần nhằm phát triển hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực do mình phụ trách.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Người ký: Nguyễn Thiện Nhân

  Tìm tin cách đây : 
TOP